PRODUKTY - učební texty a kurz pro "Strážné kód profesní kvalifikace 68-008-E"

Jak na tom jste? Zvládnete zkušební test?

Štěstí přeje připraveným...

Zkušební test

Vítám Vás u zkušebního testu:  Testové otázky " Test Strážný kód 68-008-E"

Vlastník má právo na ochranu proti tomu kdo do jeho vlastnického práva …

Pracovník ostrahy je v souladu s ustanovením zákoníku práce povinen …

Listina základních práv a svobod stanovuje, že každý občan může činit …

Každý člověk ...

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých možností …

Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu pracovník ostrahy …

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dodržovat

Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen …

Trestným činem je …

Nutnou obranou není …

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem …

Úkolem Policie České republiky je …

Strážní mohou zpracovávat osobní údaje …

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob …

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob musí pracovník splňovat odbornou způsobilost

Při provádění úkonu je policista povinen …

O skutečnostech, které se vztahují k zajištění bezpečnosti objektu a výkonu služby jakož i o skutečnostech obchodní, výrobní, technické či jiné povahy, o kterých se pracovník soukromé bezpečnostní služby při výkonu služby dozvěděl …

Podstatou činnosti poplachového zabezpečovacího systému je …

K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří …

K odpovědnosti za přestupek postačí …

Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zničením nebo poškozením nebo se o takové jednání pokusí, se dopustí …

S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami …

Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu …

Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace dovoluje, …

Policista prokazuje svoji příslušnost k policii …

Podmínky držení, nošení a používání střelných zbraní a střeliva …

Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je taková, která umožňuje …

Přestupkem je …

Name
Email